Tvarkos

Priėmimo tvarka

Informacija dėl priėmimo į mokyklas 2019‒2020 mokslo metams

Sprendimas dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų 2019–2020 mokslo metų priėmimui nustatymo
Įsakymas dėl prašymų mokytis 2019–2020 mokslo metais registravimo pradžios
Klasių ir mokinių skaičius savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metams
Priėmimo į savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas
Įsakymas dėl pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais vykdymo terminų nustatymo

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei tėvų informavimo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarka
Asmens duomenų apsaugos taisyklės
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos kultūros paso paslaugų įgyvendinimo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos lankomumo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei tėvų informavimo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Vidaus tvarkos taisyklės
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos individualios mokinio pažangos ir pasiekimų pamatavimo tvarkos aprašas
Individualios mokinio pažangos ir pasiekimų pamatavimo tvarkos aprašo priedai
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos patyriminio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 1–8 klasių mokiniams
Skip to content